Regulamin Konsultacji Online

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z konsultacji z Roman Ficek Ultrarunner

I. Definicje

Administrator Serwisu – "Roman Ficek Ficek Ultrarunner" z siedzibą: 34-789 Skawica 21, Małopolska, NIP 552-100-22-86 – strona internetowa dostępna pod adresem https://romanficek.com umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez Administratora.
Konsultacja online – świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy lub rozmowy telefonicznej, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin Konsultacji Online.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług za pośrednictwem Serwisu.

II. Korzystanie z Serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik powinien jest zapoznać się z treścią Regulaminu.Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu w każdym czasie, w którym korzysta z Serwisu.

III. Konsultacje online

Skorzystanie z Konsultacji online wymaga:
a) akceptacji Regulaminu Konsultacji online,
b) rezerwacji usługi poprzez wybór czasu trwania oraz daty i godziny Konsultacji online za pomocą formularza rejestracji dostępnego w Serwisie,
c) dokonania płatności w systemie płatności akceptowanych przez Serwis.

W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 godziny przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online.Odwołanie Konsultacji online następuje:
a) poprzez kliknięcie linku “Odwołaj wizytę” znajdującego się w otrzymanej od Administratora wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie rezerwacji lub
b) poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o odwołanie wizyty z tego samego adresu e-mail, z którego dokonano rezerwacji.
W przypadku odwołania Konsultacji online z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie III.3, następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy lub konto PayPal, z którego została dokonana płatność za Konsultację, w terminie do 7 dni od momentu odwołania Konsultacji. Jeśli płatność była dokonana w innej walucie, mogą wystąpić różnice między kwotą opłaconą i zwróconą wynikające z różnic kursowych, za które Serwis nie odpowiada.

IV. Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji w Serwisie będą wykorzystane przez Serwis wyłącznie do celów realizacji Konsultacji online, przyjęcia zapłaty, udokumentowania transakcji oraz dla celów rachunkowych.Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

V. Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
Reklamacje należy składać e-mailem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie.
Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Użytkownika sposobu rozwiązania problemu.
Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 04.11.2021 r.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
Administratorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, o której poinformuje Użytkowników w postaci informacji umieszczonej w Serwisie. Zmiana warunków korzystania z Serwisu nie będzie dotyczyć Usług zamówionych przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmiany w życie.
Regulamin w obecnej treści obowiązuje od dnia 03.04.2020 do odwołania.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ